FULL VERSION

CONTENT

 

ÎN LOC DE PREFAŢĂ SAU TIMP PENTRU ISTORII CONTROVERSATE ŞI NU NUMAI
Mariana COJOC – pg.9

CUVÂNTUL DE DESCHIDERE LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ SUSŢINUTĂ LA UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DE EXCELENŢA SA Viktor Nikolaevici DEMIN, CONSULUL GENERAL AL FEDERAŢIEI RUSE LA CONSTANTA
Excelenţa Sa Victor Nikolaevici DEMIN – pg.11

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ «ОВИДИУС» ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА РОССИИ В КОНСТАНЦЕ В.Н. ДЕМИНА
Генерального Консула России в Констанце В.Н.ДЕМИНА – pg.14

DIN ÎNCEPUTURI… FAPTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA ŢARULUI 
PETRU INatalia VÎLCOVAN – pg. 19

RUSIA ŞI PROCESUL DE CONSTITUIRE A INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI
V.G. BURKOV – pg. 25

РОССИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РУМЫННИИ
B.Г.БУРКОВ – pg.29

RELAŢIILE ROMÂNO-RUSE ÎN CONTEXTUL CUCERIRII INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI
Enache TUŞA – pg.35

РУМЫНО- РУССКИИ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗЯВОЕВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РУМЫНИИ
Енаке ТУША – pg. 54

ROMÂNIA ŞI RUSIA – DIN AVATARURILE UNEI VECINĂTĂŢI, 1878-1880
Daniela BUŞĂ – pg.73

РУМЫНИЯ И РОССИЯ – МЕТАМОРФОЗЫ СОСЕДСТВА 1878 – 1880 г.
Даниела БУША – pg.84

„SUB VREMI…” PERCEPŢII AMERICANE DESPRE EVOLUŢIA ROMÂNIEI SUB DOMINAŢIA UNIUNII SOVIETICE LA ÎNCEPUTUL ANILOR ‘50
Emanuel PLOPEANU – pg.95

АМЕРИКАНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ РАЗВИТИЯ РУИМЫНИИ ПОД ДОМИНАЦИЕИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В НАЧАЛЕ 50ЫХ ГОДОВ
Еманил ПЛОПЯНУ- pg. 105

THE WORKING CONDITIONS AT THE DANUBE-BLACK SEA CANAL. BUILDING EFFECTIVES: PRISONERS, WORKINGS AND SOLDIERS
Marian COJOC*- pg.115

PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE LA APLICAŢIILE MILITARE DESFĂŞURATE SUB EGIDA ORGANIZAŢIEI TRATATULUI DE LA VARŞOVIA (1969-1978)
Petre OPRIŞ – pg. 131

УЧАСТИЕ РУМЫНСКОЙ АРМИИ В ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ, РАЗВЕРНУТЫХ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА (1969-1978)
Петре ОПРИШ – pg.152

ÎNCERCĂRI PENTRU ÎNŢELEGEREA UNUI SPAŢIU NEÎMPĂRŢIT LA DOI… LA MARGINI ŞI SFÂRŞIT DE IMPERIU: TRATATUL ROMÂNO-SOVIETIC DIN 5 APRILIE 1991 ŞI  CONSECINŢELE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Florin ANGHEL – pg.167

НА ГРАНИ КОНЦА ИМПЕРИИ: РУИЫНО – СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР ОТ 5 – ОГО АПРЕЛЯ 1991 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Флорин АНГЕЛ – pg. 174

SECURITATEA ENERGETICĂ A MĂRII NEGRE. UN CONCEPT ŞI UN DISCURS POLITIC FĂRĂ SUPORT ÎN PRACTICA RELAŢIILOR DINTRE ACTORII SPAŢIULUI PONTIC?
Constantin HLIHOR – pg.181

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕРНОГО МОРЯ. ПОНЯТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НА ПРАКТИКЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПОНТИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Константин ХЛИХОР – pg. 190

RELAŢIILE NATO-RUSIA DUPĂ SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE
Marius-George COJOCARU – pg.199

РОССИЯ-НАТО ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ „ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ”
Мариус-Джордж КОЖОКАРУ – pg.207

CÂT MAI DUREAZĂ TRANZIŢIA? REFORMĂ ELECTORALĂ ŞI CONSOLIDARE DEMOCRATICĂ ÎN RUSIA POSTCOMUNISTĂ
Mihaela MELINTE – pg. 215

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ПЕРЕХОД? ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В ПОСЛЕКОММУНИЧЕСКОЙ РОССИИ
Михаела МЕЛИНТЕ – pg. 229

ANTINOMII ROMÂNEŞTI: IMAGINEA LUI PUTIN ÎN ROMÂNIA
Daniel CITIRIGĂ – pg.241

РУМЫНСКИЙ АНТИНОМИИ: ИМИДЖ ПУТИНА В РУМЫНИИ
Даниэл ЧИТИРИГЭ – pg.247

CONSTANTE ŞI VARIABILE ÎN DISCURSUL POLITIC AL LUI VLADIMIR PUTIN
Oana TĂTARU – pg.253

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕНЫЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Оана ТЭТАРУ – pg.258

THE GEOPOLITICS OF RUSSIA IN THE BLACK SEA REGION. A ROMANIAN VIEW
Constantin BUCHET – pg. 263

THE INTERNATIONAL RELATIONS AND THE FOREIGN TRADE OF ROMANIA IN THE EARLY XXIth CENTURY
Mariana COJOC – pg.267

„ESENŢIALUL ESTE VIAŢA, NUMAI VIAŢA…” LIMBAJELE SACRULUI ÎN SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ RUSĂ: PAVEL FLORENSKI
Adriana CÎTEIA – pg. 285

СВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫК В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯЩЕННЫЕ ДУХОВНОСТИ: ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ
Адриана КЫТЕЯ – pg.289

DIALECTICA NEGAŢIEI ÎN TEXTELE MARINEI ŢVETAEVA
Ecaterina HLIHOR – pg. 293

ДИАЛЕКТИКА ОТРИЦАНИЯ В ТЕКСТАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОИ
ЕКАТЕРИНА ХЛИХОР – pg.305

PERIOADĂ DIN VIAŢA POETULUI A.S.PUŞKIN. EXILUL LA CHIŞINĂU
Natalia VÎLCOVAN – pg.315

А.С.ПУШКИН , ПЕРИОД ЖИЗНИ ПОЭТА ВО ВРЕМЯ ССЫЛКИ НА ЮГ РОССИИ , В КИШИНЕВ
Наталия ВЫЛКОВАН – pg.319

POSTFAŢĂ
Valentin STAN – pg.325

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Валентин СТАН – pg.329