ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Arhivă

 

2016

 

Admitere 2016

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2016 - 2017

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

 

-----------------------------------------------

2016: METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENTA SI MASTERAT - SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2016

2016: PROCEDURA PRIVIND INMATRICULAREA SI OCUPAREA LOCURILOR

-----------------------------------------------

2016: TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

Programe de licenţă:

                                    ISTORIE - 100 RON

                                    ŞTIINŢE POLITICE - 100 RON

                                    RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 100 RON

Programe de masterat:

Antropologie şi istorie europeană - 120 RON

Relaţii internaţionale în  sec.XIX-XXI. - 120 RON

Istorie şi Diplomaţie

(la programele de masterat se depune un un singur dosar pentru ambele programe, urmând ca ulterior candiatul să opteze, în funcţie de locul obţinut)

 

În momentul înmatriculării se plăteşte şi o taxă de 50 RON, taxă de înmatriculare

 

2016 : TAXE DE ŞCOLARIZARE ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

 

Programe de licenţă:

ISTORIE - 3000 RON

ŞTIINŢE POLITICE - 3000 RON

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 3000 RON

 

Programe de masterat:

Antropologie şi istorie europeană - 3500 RON

Relaţii internaţionale în  sec.XIX-XXI. - 3500 RON

Istorie şi Diplomaţie

-----------------------------------------------

 

Calendar:

 

Etapa

Sesiune de vara

Sesiune de toamna

Înscriere

12-27 iulie

5-16 septembrie

Evaluare

-

-

Contestații

-

-

Generare clasamente

27 iulie

16 septembrie

Afișare rezultate

27 iulie

16 septembrie

Confirmare loc

28-30 iulie

17-19septembrie

Refacere clasamente

30 iulie

19 septembrie

Confirmare loc pentru cei urcaţi pe listă din categoria RESPINȘI

31 iulie-1 august

20-21 septembrie

Afișare rezultate finale

1 august

21 septembrie

 

Având în vedere că înscrierea candidaților se realizează on-line, ora finală de transmitere a aplicațiilor și de încărcare a documentelor este ora 17,00 a ultimei zile din fiecare perioadă de înscriere (27 iulie, respectiv 16 septembrie).

 

Detalii referitoare la admitere, inclusiv perioadele de înmatriculare vor fi anunțat pe site-ul facultății: www.isp.univ-ovidius.ro, pe pagina de Facebook a FISP (https://www.facebook.com/facultateadeistoriesistiintepolitice/ ) precum și la avizierele FISP, de la Campus, Corp A, Aleea Universității Nr.1, Constanța 

 

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Studii universitare de licență/masterat

 

- inscrieri 1-10 septembrie
- 10 septembrie, ora 19.00 afisarea rezultatelor

 

 

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 2015

 

PROGRAMUL ÎNMATRICULARILOR

SÂMBĂTĂ 25 IULIE – 9:00-17:00
DUMINICA 26 IULIE – 9:00-12:00

-----------------------------------------------

2016: ACTE NECESARE
 
1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. actul de identitate în copie simplă;
4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
6. foaia matricolă în original/copie legalizată;
7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. 
8. patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau
documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 
Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
1.  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
2. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
4. cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;
 

 

 

2015

 

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE LICENŢĂ

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE BACALAUREAT (ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ

3.                     FOAIE MATRICOLA(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

9.                     ESEU MOTIVAȚIONAL

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE MASTER

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE LICENŢĂ(ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ (ORIGINAL)

3.                     FOAIE MATRICOLĂ(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

9.                     ESEU MOTIVAȚIONAL

 

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         Eseu motivational, notat cu admis/Respins

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Eseu motivational, notat cu admis/Respins

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENTA SI MASTERAT SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2015

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA EDUCATIONALA 2014

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

 

Repartizarea cifrelor de şcolarizare sesiunea septembrie 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ISTORIE:

 1 loc pentru românii de pretutindeni (cu bursă)

2 locuri cu taxă

ŞTIINŢE POLITICE:

1  loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (fără bursă)

4  locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

28  locuri cu taxă

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE:

1 loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (cu bursă)

5 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

19 locuri cu taxă

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SEC.XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 1 loc cu bursă)

33  locuri cu taxă

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni(din care 1 loc cu bursă)

33 locuri cu taxă. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REPARTIZAREA CIFRELOR DE ŞCOLARIZARE

ADMITERE AN UNIVERSITAR 2014-2015

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ISTORIE

 

·       20  LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·       1   LOC PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI(CU BURSĂ)

·       5   LOCURI CU TAXĂ

 

ŞTIINŢE POLITICE

 

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ (DIN CARE 2 LOCURI RROMI)

·      1 LOC PENTRU TINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE AU        DIPLOMĂ DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA(FĂRĂ BURSĂ)

·      4 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI (DIN CARE 3 LOCURI CU BURSĂ)

·      29  LOCURI CU TAXĂ

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

 

·      15LOCURI FĂRĂ TAXĂ (DIN CARE 1 LOC RROM)

·      1LOC PENTRU TINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE AU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA ( CU BURSĂ)

·      5LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI (DIN CARE 3 LOCURI CU BURSĂ)

·      29 LOCURI CU TAXĂ

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SEC.XIX-XXI.ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·      2 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI)DIN CARE 1 LOC CU BURSĂ)

·      33  LOCURI CU TAXĂ

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ

 

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·      2 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI(DIN CARE 1 LOC CU BURSĂ)

·      33 LOCURI CU TAXĂ

 

-------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

În cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice admiterea se desfăşoară prin concurs de dosare, astfel:

 

 

La nivel de licenţă:

se ia în considerare media obţinută la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

 

 

La nivel de masterat:

Se ia în considerare media obţinută la exameunl de licenţă, în procent de 100%

-------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

Admitere 2014 – luna septembrie

Perioada de înscriere: 1.09.2014 – 14.09.2014, Luni – vineri.

Înscrierile au loc la secretariatul Facultății P.027, parter (Campusul Universitar, Aleea Universității nr.1).

 

Afişarea listelor cu cei admişi va fi comunicată în timp util candidaţilor, iar înmatricularea se va face în 48 de ore de la afişare. La înmatriculare se plăteşte şi 40% din taxa anuală de şcolarizare.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

14.07.2014.-25.07.2014

 

ORELE  -        9.00-16.00

SÂMBATĂ   - 9.00-12.00

DUMINICĂ  -  9.00-12.00

 

AFIŞAREA LISTELOR CU CEI ADMIŞI VA FI COMUNICATĂ ÎN TIMP UTIL CANDIDAŢILOR, IAR ÎNMATRICULAREA SE VA FACE ÎN 48 DE ORE DE LA AFIŞARE.

 

LA ÎNMATRICULARE SE PLĂTEŞTE ŞI 40% DIN TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE

 

ÎNSCRIERILE AU LOC LA SALA  116

 

ETAJ 1

-------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE LICENŢĂ

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE BACALAUREAT (ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ

3.                     FOAIE MATRICOLA(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE MASTER

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE LICENŢĂ(ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ (ORIGINAL)

3.                     FOAIE MATRICOLĂ(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

-------------------------------------------------------

TAXE

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE

 

LICENŢĂ- 2600 RON

MASTER- 2700 RON

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

 

TAXE ADMITERE 2014

 

 

INSCRIERE-100 RON

 

INMATRICULARE -50 RON